Royal Development - Činnosti spoločnosti - Necháme Vaše sny rásť

ROYAL DEVELOPMENT - RSRD, zzpo
mobil: +421 (0) 917 747 251, info@royaldevelopment.sk

ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Poradenstvo v záväzkovom vzťahu podnikateľských subjektov

Najvýhodnejší a najlacnejší spôsob riešenia konfliktov je im predchádzať alebo ich aspoň eliminovať ešte pred tým, ako sa naplno prejavia. U väčšiny podnikateľských subjektov najčastejšia príčina sporov a reálne všetkých problémov je (ne)plnenie obchodnej zmluvy zo strany obchodného partnera a z toho vzniknuté pohľadávky. Problémy s plnením záväzkov môžu byť objektívne, ale aj subjektívne. Sú podnikateľské subjekty o ktorých je všeobecne známe, že sú konfliktné a nespoľahlivé pri plnení svojich záväzkov. Zistenie informácie o podnikateľských spôsoboch a záväzkovej spoľahlivosti budúceho obchodného partnera je prvý krok k tomu, aby ste sa reálne vyhli budúcemu možnému sporu!

Takéto zistenie aspoň základných informácií o budúcom obchodnom partnerovi je štandardné v celom vyspelom svete. A nejde o zisťovanie aktuálneho stavu iba o novom obchodnom partnerovi. Je nevyhnutné priebežne preverovať aj stálych obchodných partnerov! Nikdy neviete odhadnúť do akého problému sa „váš starý obchodný partner“ mohol aktuálne dostať! Ale vy tieto informácie potrebujete, aby ste sa správne rozhodli a zvážili mieru rizika pri novom obchode.

Základné preverenie bonity, ktoré odporúčame vykonať pri uzatváraní akéhokoľvek nového zmluvného vzťahu o vašom budúcom obchodnom partnerovi je:

  • Zistiť či nebol daný návrh na jeho konkurz, alebo reštrukturalizáciu.
  • Zistiť či sa nenachádza v zozname dlžníkov (daňových, na poistnom, nesplácanie úverov ap.)
  • Zistiť či sa nenachádza v zozname exekučných konaní
  • Zistiť či u neho neprišlo k náhlym zmenám v spoločnosti (prevod obchodných podielov, predaj akcií, zmena konateľa, prokuristu, správnej a dozornej rady) a následne vyhodnotiť takéto zmeny
  • Zistiť či oficiálna prezentácia (web, inzercia) reálne zodpovedá skutočnosti
  • V rámci internej databázy informácií ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo vieme posúdiť záväzkovú spoľahlivosť a povesť každého sledovaného subjektu.

Poradenstvo a prevencia pred vznikom obchodných sporov

Základom dobrého obchodu je dobrá zmluva. Základom dobrej zmluvy je zabezpečiť si spoľahlivé riešenie budúcich konfliktov v prípade porušení zmluvy. Pre zmluvné strany by mal byť vždy presne definovaný predmet zmluvy a spôsob jej plnenia. V zmluve by nemal byť žiaden “chyták“, ani iné „ľstivé“ ustanovenia jednostranne zvýhodňujúce iba jednu stranu. Zmluva má byť transparentná a čestná, zrozumiteľná a obojstranne výhodná. Vieme, že v bežnej praxi sa často vyskytujú situácie, že strana ktorá dá „návrh zmluvy“ v tomto návrhu „ukryje“ rôzne ustanovenia, ktoré sú jednostranne výhodné iba pre ňu! Preto poskytujeme našim klientom konzultačnú činnosť a pripomienkovanie obchodných zmlúv ešte pred ich uzatvorením. Máme bohaté právne a praktické skúsenosti s formuláciou tých častí zmluvy, ktoré bývajú najčastejšie príčinou budúcich „rôznorodých“ výkladov a z toho prameniacich budúcich sporov. Zabezpečíme vám objektívnu analýzu návrhu zmluvy a upozorníme vás na všetky riziká a právne nepresnosti v jej znení.

Vždy svojim klientom odporúčame predchádzať (aspoň o tom vedieť) „ľstivému a špekulatívnemu konaniu“ pri obchodných zmluvách vložením tzv. MEDIAČNEJ DOLOŽKYROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY do zmluvy. To znamená, že už pri uzatvorení obchodnej zmluvy si strany dohodnú spôsob riešenia prípadných budúcich sporov tak, že si vyberú konkrétneho mediátora a rozhodcovský súd. A ten je v podobe „mediačnej doložky a rozhodcovskej doložky“ uvedený priamo v zmluve. Je výhodné, ak zmluvné strany už pri jednaní, ktoré smeruje k uzatvoreniu zmluvy si svoje sporné a rôznorodé názory zjednocujú za pomoci tohto mediátora. Osoba mediátora, ktorý je od začiatku spoluúčastníkom obchodnej zmluvy je veľmi efektívna pomôcka, ako eliminovať budúce spory. A pokiaľ sa aj nejaké sporné momenty objavia pri uzatváraní a plnení zmluvy, tak tieto sa obvykle potom následne oveľa ľahšie za jeho prispenia vyriešia.

Mediátor svojou autoritou a znalosťou problematiky od počiatku dokáže stranám obchodu zabezpečiť plynulé plnenie a výklad zmluvy k ich vzájomnej spokojnosti.

Takáto metóda „kontroly obsahu“ obchodnej zmluvy a jej budúceho plnenia za účasti mediátora je v mnohých vyspelých krajinách sveta často používaná. Preukázateľne zabezpečuje lepšie plnenie zmluvy a minimalizuje neriešené konflikty. Vytvára lepšiu atmosféru v podnikateľských vzťahoch a znižuje počet súdnych sporov.

ARBITRÁŽNE CENTRUM ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo

ARBITRÁŽNE CENTRUM ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo organizačne zabezpečuje ako vybraná právnická osoba rozhodcovské konania. V rámci Arbitrážneho centra RD-RSRD pracuje viacero špecializovaných rozhodcovských súdov - ad hoc rozhodcov.

Vďaka neformálnemu charakteru rozhodcovského konania dávame možnosť sporovým stranám rýchlo dosiahnuť právoplatný rozsudok, alebo alternatívne vzájomnú dohodu a tým ukončenie ich sporu. Rozhodcovské konanie ponúka oveľa vyššiu rýchlosť rozsudku, ako je rýchlosť civilného konania pred všeobecnými súdmi. V civilnom konaní je bežnou praxou neustále odvolávanie sa niektorej zo sporových strán na súdy vyššieho stupňa, čo so sebou prináša zbytočné predlžovane konania. K „naťahovaniu“ civilného konania dochádza aj zo strany samotných sudcov všeobecných súdov častým odročovaním ústnych pojednávaní, tiež sú bežné aj prieťahy v doručovaní súdnych písomností, alebo pri výkone súdom nariadených dôkazných prostriedkov. V rozhodcovskom konaní je rozhodcovský rozsudok konečný a záväzný pre obe sporové strany, nie je možné sa voči nemu odvolať. Jeho možné napadnutie na štátnom súde je iba v niektorých prípadoch, ale ani to nerobí rozhodcovský rozsudok neplatným. Rýchlosť rozhodcovského konania je zvýraznená aj tým, že celé konania je prevažne iba písomné.

Rozhodcovské konanie predstavuje jednu z foriem alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú založené na dobrovoľnom postúpení riešenia vzniknutého sporu na tretiu osobu – rozhodcovský súd - rozhodcu. Svojou povahou sa rozhodcovské konanie podobá klasickému súdnemu konaniu pred všeobecnými súdmi, s ktorým má pomerne veľa spoločných prvkov. Tým najdôležitejším z nich je práve možnosť rozhodcovského súdu prejednávať a rozhodovať spory o právach a povinnostiach účastníkov konania s rovnakou právnou záväznosťou a následkami, ktoré ponúka aj bežný súdny proces.

Rozhodnutie, ktoré je výsledkom rozhodcovského konania, je tzv. exekučným titulom, ktorý umožňuje okamžité začatie exekučného konania voči osobe povinnej na plnenie. Výsledkom rozhodcovského konania je tak dosiahnutie účinného právneho prostriedku k vymáhaniu splnenia povinnosti, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale v rámci takmer všetkých štátov sveta.

Rozhodcovské konanie sa v porovnaní s obdobným súdnym konaním pred všeobecnými súdmi považuje za rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, finančne a časovo menej náročnejšie. Pre voľbu rozhodovania sporov v rámci rozhodcovského konania hovorí nesporne aj dôvernejší prístup a väčšia miera obmedzenia sprístupňovania informácii verejnosti, čo môžu oceniť najmä spoločnosti, u ktorých zverejnenie existencie prebiehajúceho súdneho konania by mohlo mať neodstrániteľné dôsledky na vzťah k zmluvným partnerom, hodnotu akcií na trhu a pod.

Rozhodcovské konanie umožňuje aj väčšiu flexibilitu riešenia sporov. Významná využiteľnosť rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach je aj v prípade, ak zmluvné strany spolu riešia dôležité dohody. Napríklad uznanie dlhu, splátkový kalendár pohľadávok, dodatky k zmluvám, záložné práva, zmenkové záväzky, mediačnú dohodu a podobne. Takýto podpísaný dokument sám od seba nie je právne záväzný a v prípade jeho nedodržania niektorou zo zmluvných strán je potrebné sa potom obrátiť na súd a čakať na jeho rozhodnutie. Pokiaľ ale takýto dokument je urobený vo forme rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach, tak je od tohto okamžiku právne záväzný a má hodnotu tzv. exekučného titulu.

Predpokladom rozhodovania sporu pred rozhodcovským súdom je právomoc tohto súdu na prejednávanie sporu podľa príslušných právnych predpisov Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. V dohode zmluvných strán o podriadení sa riešeniu sporu pred dohodnutým rozhodcovským súdom a ad hoc rozhodcom a predloženie vzniknutého sporu na rozhodnutie rozhodcovskému súdu musí predchádzať dohoda zmluvných strán v písomnej forme tzv. „rozhodcovskej doložky“, alternatívne uzatvorenie samostatnej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovskú doložku odporúčame umiestniť do úvodných, alebo záverečných ustanovení zmluvy, resp. na iné podobné miesto textu obchodných podmienok. Text rozhodcovskej doložky sa môže umiestniť aj do faktúry, objednávky, dodacieho listu a akejkoľvek inej vzájomnej písomnosti, alebo e-mailu (najlepšie pri podpise osoby, ktorá písomnosť posiela). Rozhodcovská doložka môže byť umiestnená aj v rámci Všeobecných obchodný podmienok. Tieto nemusia byť druhou stranou obchodu ani podpísané a nemusia byť k samotnej zmluve ani priložené. Je iba potrebné aby sa zmluva na ne vo svojom texte odvolávala. Rozhodcovskú doložku (najlepšie v obsahu vydaných Všeobecných obchodných podmienok) odporúčame vždy zverejniť aj na webovej stránke.

Text rozhodcovskej doložky:

Rozhodcovská doložka k zmluve „Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného zákonníka budú predložené (rozhodované) ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podľa dohody zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákon 244/2002 Z.z. § 6 ods.1 a 3, § 8 ods.1). Výber rozhodcu je ponechaný na žalobcovi, alebo vybranej právnickej osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel - ad hoc rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. Podľa Zákona 244/2002 Z.z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú osobu ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45 741 905 podľa Zákona 244/2002 Z.z. § 6 ods.3 a § 8 ods.1 a 2 a). Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika.“

Nekonfliktné riešenie vzniknutých sporov – MEDIÁCIA

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna osoba mediátora napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu dohodou. Ide o intervenciu tretej strany, ktorá vstupuje do konfliktu vtedy, keď účastníci konfliktu už prestanú vyjednávať. Táto pomoc treťou stranou, ktorá je neutrálna a odborne pripravená na riešenie konfliktov, ktorá ale nemá rozhodovaciu právomoc, a ktorá je akceptovaná oboma stranami je podstatou procesu mediácie.

Mediácia je dobrovoľný proces, ktorý je kontrolovaný účastníkmi sporu, kde je možné predpokladať isté riešenie a je zameraný na záujmy účastníkov sporu. Mediácia je rýchlejšia a lacnejšia ako súdne konanie, je alternatívnou formou riešenia konfliktov. Vo väčšine konfliktov totiž majú sporové strany záujem spor vyriešiť. Často ale nevedia akým spôsobom a hlavne nevedia, ako začať komunikovať s druhou stranou sporu. Preto vyriešenie práve tohto problému s komunikáciou sa dá považovať za základ mediácie. Mediáciu špecifikuje – komunikácia, vyjednávanie a štrukturovanie procesu mediácie. Dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu. Promptne vyriešiť spor, konflikt. Objaviť flexibilný a menej formálny spôsob riešenia sporu. Redukovať negatívne emócie na oboch stranách. Prekonať krízu vo vzťahu sporových strán a pokračovať vo vzájomnej kooperácii.

Pre mediáciu sú vhodné tie spory, kde by odkladanie riešenia konfliktu iba prehlbovalo negatívne dôsledky konfliktu. Mediácia je vhodná pre tých účastníkov konfliktu, ktorí musia (alebo chcú) aj naďalej spolupracovat' a tiež v prípadoch ak: Strany majú osobný podiel na riešení záležitosti, prispeli ku riešeniu konfliktu a sú závislé na jeho vyriešení. Strany majú spoločný istý pocit zodpovednosti za konflikt medzi nimi. Spor a jeho potencionálne riešenie dávajú priestor na hľadanie dohôd, ktoré vyhovujú obom stranám. Obe strany súhlasia s účast'ou na mediácii. Strany sú schopné komunikovat' aspoň na minimálnej úrovni formou sprostredkovateľa – oddelená mediácia.

Výhodou mediácie je oslobodenie od procesných povinností, čo umožňuje riešiť konflikty takmer okamžite. Nízke finančné náklady. Klienti sa delia spoločne o finančné náklady, ktoré nie sú tak vysoké ako súdne výdaje a ďalšie právne služby. Mediácia je dobrovoľný proces! Účastníci konfliktu majú stále kontrolu nad výsledným riešením, a to tým, že si ponechávajú právo definovať konečný výsledok a nesú za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Strany sporu môžu svoju mediačnú dohodu upevniť na úroveň exekučného titulu za pomoci ad hoc rozhodcu vo forme rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach.

Správa pohľadávok a ich vymáhanie

Pohľadávky po lehote splatnosti a z toho najčastejší následok – druhotná platobná neschopnosť veriteľa (ktorý svoje povinnosti splnil, ale nedostal úhradu pohľadávky a preto sa sám stal následne dlžníkom) je závažný a častý problém podnikateľského prostredia. Dôvody neschopnosti, alebo neochoty splácať svoje záväzky môžu byť objektívne - prvotná a druhotná platobná neschopnosť dlžníka, reštrukturalizačné konanie, konkurzné konanie a subjektívne konanie dlžníka - špekulácia, ľstivé konanie, „umelé - vymyslené“ porušenia zmluvy, neoprávnené zápočty za neexistujúcu náhradu škody a rôzne pokuty, účelové zlikvidovanie firmy, trestná činnosť.

Pri správe pohľadávok našich klientov predovšetkým zisťujeme objektívny dôvod prečo dlžník nehradil svoje záväzky podľa zmluvy? Často totiž dôvod takéhoto stavu je kombinácia objektívneho s subjektívneho dôvodu. Ale tiež to, že v spore obe strany tvrdia, že sú aj veritelia, aj dlžníci voči sebe. Z toho potom pramení množstvo rôznych kombinácií právnych názor a nárokov, vzájomných neuznaných zápočtov pohľadávok, rôzne špekulatívne postupovania pohľadávok a zápočty za neuznané postúpené pohľadávky...

ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo sa snaží vyriešiť aj takéto sporové momenty hlavne dohodou oboch strán. Nakoľko často nie je možné objektívne stanoviť výšku takejto spornej a nezrelej pohľadávky. A riešenie je vtedy iba jedno a to „tzv. politická dohoda zmluvných strán“.

Poradenstvo a ochrana pri obrane voči neoprávnene vymáhaným pohľadávkam a zjednocovanie názorov dlžníka a veriteľa. Čoraz častejšie sa na nás obracajú nie „veritelia“, ale práve „dlžníci“ s problémom, že od nich ich obchodný partner vymáha pohľadávky, ktoré sú „neoprávnené“. Často sú takéto „neoprávnené“ pohľadávky predmetom postupovania a následne ich vymáha už nový majiteľ (postupník). Tým vstupuje do „sporu“ nový subjekt, ktorý väčšinou nemal nič spoločné s pôvodnou obchodnou zmluvou, z ktorej postupovaná pohľadávky „vznikla“. A bohužiaľ často takéto „vymáhanie“ je na hranici, alebo aj za hranicou porušenia trestného zákona. Takéto situácie spôsobujú stres a neistotu v podnikateľskom prostredí a často ich následne musia riešiť orgány činné v trestnom konaní resp. trestné súdy.

Našim klientom ponúkame nasledovné služby: Posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na ich reálnu vymožiteľnosť. Uplatňovanie pohľadávok na základe mandátnej zmluvy voči dlžníkovi. Kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu s pohľadávkami. Spracovanie právnej a vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam. Spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský súd) a zabezpečenie kompletného právneho servisu (zastupovania) v súdnom (alt. rozhodcovskom) konaní. Vymáhanie priznanej pohľadávky prostredníctvom exekútora a optimalizáciu exekučného konania.

V prípade, že strany sporu mali vzájomne dohodnutú rozhodcovskú doložku niektorého z ad hoc rozhodcov Arbitrážneho centra ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo vieme pripraviť príslušnú žalobu na tento rozhodcovský súd voči štatutárovi spoločnosti dlžníka o náhradu škody podľa Obchodného zákonníka. Často je toto posledná možnosť pre veriteľa ako sa domôcť svojich pohľadávok, pokiaľ ich nedokáže vymôcť z majetku dlžníka.

webdesign myage 2010-2012, copyright Royal Development

mapa serveru - dokumenty na stiahnutie