Rozhodcovský Súd Royal Development

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

ARBITRÁŽNE CENTRUM ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo

Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo organizačne zabezpečuje ako vybraná právnická osoba rozhodcovské konania. V rámci Arbitrážneho centra RD-RSRD pracuje viacero špecializovaných rozhodcovských súdov - ad hoc rozhodcov.

Vďaka neformálnemu charakteru rozhodcovského konania dávame možnosť sporovým stranám rýchlo dosiahnuť právoplatný rozsudok, alebo alternatívne vzájomnú dohodu a tým ukončenie ich sporu. Rozhodcovské konanie ponúka oveľa vyššiu rýchlosť rozsudku, ako je rýchlosť civilného konania pred všeobecnými súdmi. V civilnom konaní je bežnou praxou neustále odvolávanie sa niektorej zo sporových strán na súdy vyššieho stupňa, čo so sebou prináša zbytočné predlžovane konania. K „naťahovaniu“ civilného konania dochádza aj zo strany samotných sudcov všeobecných súdov častým odročovaním ústnych pojednávaní, tiež sú bežné aj prieťahy v doručovaní súdnych písomností, alebo pri výkone súdom nariadených dôkazných prostriedkov. V rozhodcovskom konaní je rozhodcovský rozsudok konečný a záväzný pre obe sporové strany, nie je možné sa voči nemu odvolať. Jeho možné napadnutie na štátnom súde je iba v niektorých prípadoch, ale ani to nerobí rozhodcovský rozsudok neplatným. Rýchlosť rozhodcovského konania je zvýraznená aj tým, že celé konania je prevažne iba písomné.

Rozhodcovské konanie predstavuje jednu z foriem alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú založené na dobrovoľnom postúpení riešenia vzniknutého sporu na tretiu osobu – rozhodcovský súd - rozhodcu. Svojou povahou sa rozhodcovské konanie podobá klasickému súdnemu konaniu pred všeobecnými súdmi, s ktorým má pomerne veľa spoločných prvkov. Tým najdôležitejším z nich je práve možnosť rozhodcovského súdu prejednávať a rozhodovať spory o právach a povinnostiach účastníkov konania s rovnakou právnou záväznosťou a následkami, ktoré ponúka aj bežný súdny proces. Rozhodnutie, ktoré je výsledkom rozhodcovského konania, je tzv. exekučným titulom, ktorý umožňuje okamžité začatie exekučného konania voči osobe povinnej na plnenie. Výsledkom rozhodcovského konania je tak dosiahnutie účinného právneho prostriedku k vymáhaniu splnenia povinnosti, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale v rámci takmer všetkých štátov sveta.

Rozhodcovské konanie sa v porovnaní s obdobným súdnym konaním pred všeobecnými súdmi považuje za rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, finančne a časovo menej náročnejšie. Pre voľbu rozhodovania sporov v rámci rozhodcovského konania hovorí nesporne aj dôvernejší prístup a väčšia miera obmedzenia sprístupňovania informácii verejnosti, čo môžu oceniť najmä spoločnosti, u ktorých zverejnenie existencie prebiehajúceho súdneho konania by mohlo mať neodstrániteľné dôsledky na vzťah k zmluvným partnerom, hodnotu akcií na trhu a pod.

Rozhodcovské konanie umožňuje aj väčšiu flexibilitu riešenia sporov. Významná využiteľnosť rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach je aj v prípade, ak zmluvné strany spolu riešia dôležité dohody. Napríklad uznanie dlhu, splátkový kalendár pohľadávok, dodatky k zmluvám, záložné práva, zmenkové záväzky, mediačnú dohodu a podobne. Takýto podpísaný dokument sám od seba nie je právne záväzný a v prípade jeho nedodržania niektorou zo zmluvných strán je potrebné sa potom obrátiť na súd a čakať na jeho rozhodnutie. Pokiaľ ale takýto dokument je urobený vo forme rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach, tak je od tohto okamžiku právne záväzný a má hodnotu tzv. exekučného titulu.

Predpokladom rozhodovania sporu pred rozhodcovským súdom je právomoc tohto súdu na prejednávanie sporu podľa príslušných právnych predpisov Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. V dohode zmluvných strán o podriadení sa riešeniu sporu pred dohodnutým rozhodcovským súdom a ad hoc rozhodcom a predloženie vzniknutého sporu na rozhodnutie rozhodcovskému súdu musí predchádzať dohoda zmluvných strán v písomnej forme tzv. „rozhodcovskej doložky“, alternatívne uzatvorenie samostatnej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovskú doložku odporúčame umiestniť do úvodných, alebo záverečných ustanovení zmluvy, resp. na iné podobné miesto textu obchodných podmienok. Text rozhodcovskej doložky sa môže umiestniť aj do faktúry, objednávky, dodacieho listu a akejkoľvek inej vzájomnej písomnosti, alebo e-mailu (najlepšie pri podpise osoby, ktorá písomnosť posiela). Rozhodcovská doložka môže byť umiestnená aj v rámci Všeobecných obchodný podmienok. Tieto nemusia byť druhou stranou obchodu ani podpísané a nemusia byť k samotnej zmluve ani priložené. Je iba potrebné aby sa zmluva na ne vo svojom texte odvolávala. Rozhodcovskú doložku (najlepšie v obsahu vydaných Všeobecných obchodných podmienok) odporúčame vždy zverejniť aj na webovej stránke.

Text rozhodcovskej doložky:

Rozhodcovská doložka k zmluve: „Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného zákonníka budú predložené (rozhodované) ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podľa dohody zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákona 244/2002 Z.z. § 6 ods.1 a 3, § 8 ods.1). Výber rozhodcu je ponechaný na žalobcovi, alebo vybranej právnickej osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel - ad hoc rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. Podľa Zákona 244/2002 Z.z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú osobu ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45 741 905 podľa Zákona 244/2002 Z.z. § 6 ods.3 a § 8 ods.1 a 2 a). Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika.“