Rozhodcovský Súd Royal Development

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Odborné posúdenie problému s prejudikovaním rozsudku v prípade podania žaloby PDF na stiahnutie

V bežnej podnikateľskej praxi sa veľmi často stáva, že strany zmluvy majú na jeden a ten istý problém dva úplne rozdielne názory. Každá strana si háji ten svoj názor a svoje riešenie sporu. A často ho vie oprieť aj o svoju právnu analýzu. Takýto stav je veľmi nebezpečný pre vznik vážneho konfliktu, nakoľko obe strany sporu sú si „100% isté“, že majú pravdu. Rozhodcovský Súd Royal Development (RSRD) sa vždy pri svojich klientoch snaží o zmierlivé a kompromisné riešenie akýchkoľvek sporov. S jediným cieľom eliminovať zbytočné konflikty v podnikateľskom prostredí a nenarušovať fungujúce obchodné vzťahy a povesť spoločností. Každý rozhodcovský spor, ktorý už je podaný žalobou na RSRD podlieha prísne formálnemu konaniu v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku RSRD. V tejto fáze už nie je veľa priestoru na hľadanie nejakých kompromisov. Obe sporové strany rozhodcovského konania chcú už iba rozhodnutie – rozhodcovský rozsudok. Pri rozsudkoch, ale je to tak, že obvykle je spokojná iba jedna strana – tá čo vyhrala. Pri rozhodcovskom konaní sa už môže prihliadať iba na predložené dôkazy a fakty. A často práve tá strana sporu, ktorá si „100% myslí“, že má pravdu, zrazu neunesie dôkazné bremeno svojich tvrdení! Zmysel rozhodcovského konania pred RSRD je vyriešiť existujúci spor. Ale vždy sa snažíme aj o také riešenie, aby rozsudok nebol iba ďalším „spúšťačom“ nových sporov zo strany účastníka, ktorý nebol v rozhodcovskom konaní úspešný podľa svojich predstáv.

Jedna z možných ciest, ako odstrániť takúto situáciu a sklamanie z prípadného výsledku rozhodcovského konania je požiadať RSRD o odborné posúdenie problému s prejudikovaním rozsudku v prípade podania žaloby. Odborný tím RSRD posúdi danú vec s ohľadom na existujúce dôkazné bremeno a vydá k tomu záväzné stanovisko. V tomto stanovisku prejudikuje pravdepodobný výsledok rozhodcovského konania s ohľadom na dôkaznú situáciu. Odborne a podrobne odôvodní svoj názor s prihliadnutím aj na možné mimosúdne riešenia. V prípade požiadavky strán sporu je možné takéto riešenie aj zakomponovať do rozsudku o dohodnutých podmienkach. Tým bude mať takéto odborné posúdenie aj právnu silu rozsudku. Často ale stačí iba samotné prejudikovanie situácie a odborné odôvodnenie. Už toto je postačujúce, aby si strany sporu upravili svoje právne analýzy a názory na vyhovujúce riešenia. Smerom nájdenia optimálneho a nekonfliktného riešenia výhodného pre obe strany zmluvy.

Využite rozhodcovskú doložku RSRD vo svojich zmluvách aktívne aj pri prevencii budúcich sporov. Nečakajte až na to, keď už je konflikt mimosúdne neriešiteľný. Je oveľa jednoduchšie sa radšej preventívne „5x opýtať“ RSRD na názor a odborné posúdenie problému, ako potom čeliť zásadnému rozhodcovskému konaniu o konkrétne nezaplatené pohľadávky!