Rozhodcovský Súd Royal Development

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Rozsudok o dohodnutých podmienkach PDF na stiahnutie

V bežnej praxi si ľudia, ale aj odborná verejnosť, vrátane právnikov často myslí, že jediný spôsob, ako vyriešiť obchodný spor je dosiahnuť o veci rozsudok, alebo rozhodcovský rozsudok resp. iný typ exekučného titulu. Je to ale zásadná chyba v uvažovaní. Je obvykle zbytočné a neekonomické vynakladať nemalé peniaze a pracovný čas iba na to, aby nejaká tretia inštitúcia rozhodla o spore, ešte predtým, ako sa vykonal pokus o mimosúdne dohodnutie! Existencia rozhodcovskej doložky v obchodných zmluvách má veľa využiteľných podôb aj v rámci prevencie štandardného súdneho konania.

Využiť možnosť rozhodovania o nejakom spore ešte vo fáze, keď nenastalo zrejmé porušenie zmluvy sa dá aj tak, že aj bez existencie rozhodcovskej doložky sa strany sporu obrátia na rozhodcovský súd so žiadosťou o posúdenie veci. Napred budú strany sporu musieť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu na konkrétny spor, ale potom môže príslušný rozhodca o veci záväzne rozhodnúť. Stranám sporu z takéhoto konkrétneho riešenia nevzniká žiaden záväzok pre veci ktoré vzniknú v budúcnosti. Bude už iba na nich či sa aj v budúcnosti obrátia na rozhodcovský súd v prípade vzniku nového sporu. Bude to ich slobodná vôľa, ako budú riešiť svoje spory v budúcnosti – či na štátnom súde, alebo na rozhodcovskom súde.

Základný argument odporcov mimosúdneho dohodnutia (mediačných dohôd) je ten, že takáto dohoda nemá právnu silu a záväznosť. To je správna a zásadná pripomienka. Tento problém je ale ľahko riešiteľný a to tak, že strany sporu sa obrátia na Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo s návrhom na mimosúdnu dohodu. Tento spôsob je výhodný vždy vo fáze, keď spor je ešte riešiteľný mediáciou. Sporové strany si riešenie svojich problémov – konfliktov buď už dohodli vopred a potom im rozhodcovský súd iba vydá rozsudok o dohodnutých podmienkach, alebo im bude zabezpečená štandardná mediácia akreditovaným mediátorom. V tomto rozsudku bude presne stanovené riešenie sporu v súlade s deklarovanou vôľou sporových strán. Tiež je možnosť za pomoci Arbitrážneho centra ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo a ním stanoveného odborného mediátora sporovým stranám pomôcť vyhľadať najvhodnejšie riešenie ich problémov. Takéto riešenie získané na základe mediácie zase rozhodcovský súd potvrdí rozsudkom o dohodnutých podmienkach.

V každom prípade takáto mimosúdna dohoda, alebo mediačná dohoda potvrdená rozhodcovským súdom vo forme rozsudku o dohodnutých podmienkach je konečná a záväzná. Jej hodnota je rovná riadnemu rozsudku a je to riadny exekučný titul. Dohodnuté plnenie je takto nespochybniteľné a exekučne vymožiteľné.